سامانه جامع مدیریت آموزش مدرسه پرگون
امکانات این سامانه:
مدیریت شعب
 • پشتیبانی از چند شعبه به صورت همزمان
 • دریافت اطلاعات ثبت نامی از سامانه سناد
مدیریت درس ها
 • مدیریت مفاهیم
 • مدیریت زیر مفهوم ها
 • مدیریت درس های اصلی و تکمیلی
مدیریت کلاس
 • مدیریت کلاس ها
 • امکان کلاس بندی دانش آموزان در سال جدید
 • امکان انتقال دانش آموزان بین کلاس ها
 • ارسال پیامک به صورت تکی و گروهی
مدیریت پیش ثبت نامی ها
 • امکان ثبت نام در سامانه
 • امکان فراهم کردن آزمون برای پیش ثبت نامی ها
 • امکان تعیین زمان مصاحبه ها و ثبت نام مالی
دوره های ارزشیابی
 • فراهم کردن دوره های ارزیابی مختلف برای هر پایه
 • امکان انتخاب درس، مفهوم و ریز مفهوم برای هر ارزشیابی
 • امکان ثبت نمرات هر دانش آموز توسط دبیر با استفاده از یوزر خود دبیر
 • امکان مشاهده نمرات دانش آموز در هر دوره به صورت کارنما
 • امکان مشاهده نمرات دانش آموز در هر دوره به صورت کارنما برای اولیا
 • امکان گزارش گروهی در هر دوره ارزشیابی بر اساس کلاس
دبیران
 • امکان تعریف دبیر برای هر شعبه
 • امکان تعریف درس و کلاس برای هر دبیر
 • امکان فراهم کردن فرم برنامه ریزی درسی
 • ارسال پیامک به دبیران
 • فراهم کردن مدیریت درسی برای هر دبیر به منظور مشاهده کلاس های اختصاص یافته به دبیر مربوطه و ثبت نمرات هر دانش آموز
نماینده علمی
 • انتخاب نماینده علمی برای هر کلاس بر اساس درس
 • فراهم کردن ثبت گزارشات خود از هر جلسه برگزاری کلاس
 • مشاهده گزارشات نماینده علمی بر اساس کلاس و درس